Facebook PageView Limited Şirket Nedir? Nasıl Kurulur? | eOfis Blog

Bir şirket kurmadan önce öncelikle piyasa araştırması yapmalısınız. Yapılacak olan iş ele alınmalı ve işin geçmişi, geleceği hesaba katılmalıdır. Sektörünüzdeki uzun süre başarılı olmuş firmaları ve başarısız firmaları da araştırabilirsiniz. İyi bir piyasa araştırmasıyla çok geniş bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu aşamalardan sonra şirketin türüne karar vermelisiniz. Ticari faaliyet gösteren şahıs şirketi, anonim şirket ve limited şirket olarak 3 farklı türde şirket bulunur. 


Limited Şirket Nedir?


Limited şirket bir veya birden çok gerçek ya da tüzel kişinin ticaret unvanıyla kurulan, ortaklar tarafından sorumluluk alınan ve şirket adına ortaya konulması taahhüt edilen sermaye ile sınırlı ve esas sermayeye sahip şirkettir.


Bu özellikteki limited bir şirket sahip olunan sermaye ve bu sermayenin esas sermaye paylarının tamamından oluşur. Yasal olarak yasaklanmamış farklı özelliklerde ekonomik amaçlar ve konular amacıyla kurulmuş limited şirketler sadece bankacılık veya sigorta alanlarında faaliyet sürdürmezler. Limited şirketlerin özellikleri şu şekilde sıralanabilir: • En az bir, en fazla 50 tüzel ya da gerçek kişiyle kurulmalıdır.

 • Şirketin kurulması için en azından 10.000 TL olmalıdır.

 • Ortaklık payları herkesin hakkını gösterecek şekilde belirli ve eşit paylara bölünür. Paylar 25 TL ve 25 TL’nin katları şeklindedir.

 • Ortak sorumluluk şirket için taahhüt edilen sermaye kadar olabilir. Borçlar nedeniyle ortakların sorumluluğu bulunmaz.

 • Emek ya da ticari itibar sermaye şeklinde ortaya konulamaz.

 • Kâr ve sahip olunan haklar ortaklar tarafından paylara göre dağıtılır.

 • Limited şirketin hisse senedi ya da tahvil çıkarabilme yetkisi yoktur.


Limited Şirket Nasıl Kurulur?


Yeni düzenlemeyle yeni bir limited şirket kurmak için en fazla 50 ortak bulunabilir. Bir muhasebeciden destek alarak limited şirket için gereken belgeleri hazırlayabilmeniz mümkün olacaktır. Limited şirketlerin kuruluşunda şu hususları yerine getirmelisiniz: • Ticaret unvanı seçimi.

 • Ticaret unvanının ve imza için yetkili kişilerin unvanı imzalayarak noterde tasdiki 

 • Sermaye miktarının on binde dördü oranında miktar Rekabet Kurumu hesabına yatırılmalıdır.

 • Belgelerden biri asıl olacak şekilde 3 nüsha halindeki şirketin ana sözleşmesini on beş gün içerisinde şirketin faaliyetini sürdüreceği bölgedeki yetkili ticaret sicili memurluğuna tescil ettirmelisiniz. Ayrıca Ticaret sicili memurluğuna noterden tasdik edilmiş imza beyannamesini teslim etmelisiniz.

 • Türk Ticaret Kanunu’nun 511. Maddesi gereğince gösterilmiş olan bilgileri içeren kayıt beyannamesi ticaret sicil memurluğuna sunmalısınız.

 • Ticaret Sicil Tüzüğü’ndeki 29. maddeye göre düzenlemeniz gereken taahhütnameyi ticaret sicili memurluğuna ulaştırmalısınız.

 • Firmanın kurucuları gerçek kişi ise onaylı nüfus cüzdanıyla ikametgah ilmuhaberini ticaret sicil memurluğuna teslim etmelisiniz.

 • Firmanın kurucusu tüzel kişi ise yetkili organların noter onayına sahip iştirak kararını ticaret sicil memurluğuna ulaştırmalısınız.

 • Ayni sermaye yani para dışında bir sermaye konulacaksa ayni sermaye miktarının değerini gösterir mahkeme bilirkişi tespit kararını ve mahkeme tarafından onaylanmış bilirkişi raporunu ticaret sicil memurluğuna vermelisiniz.

 • Ticaret sicil memurluğuna vergi ve sosyal güvenlik kaydı amacıyla şirketin kuruluş dilekçesini sunmalısınız.

 • İşletme faaliyet alanındaki bölgede yetkilendirilmiş ticaret odasına ya da ticaret ve sanayi odasına kaydolmalısınız.

 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ne işletmenizin ve ticaret unvanınızın tescil edildiğine dair ilanı yayımlatmalısınız.

 • Limited şirket kurmak için gerekli belgeler arasında en önemlileri kuruluş bildirim formu, kuruluş dilekçesi, noterden tasdik edilmiş sözleşme, oda kaydı, ikametgah belgesi, kira kontratı ve sermayenin yatırıldığına ilişkin dekonttur.

 • Ayrıca hazırlanan asıl sözleşmede sermaye maddesinde sermaye payının değerini ve ortaklara ait payı mutlaka geçirmelisiniz.


Limited Şirket Kurma Maliyeti Nedir?


Limited şirket en az 10.000 TL sermayeyle kurulabilir. Limited şirketlerin %22’lik vergi dilimi üzerinden vergilendirilmesi söz konusudur. Anonim şirket kurmak için en azından 50.000 TL sermaye gerekmektedir. Ayrıca anonim bir şirketin en fazla 500 hissedarı olabilir. Ancak bu sayı limited şirkette en fazla 50 olacak şekilde Ticaret Kanunu’nda belirtilmiştir. Şahıs şirketleri ise kuruluşunun maliyeti daha düşük olan bir şirket şeklidir. Şahıs şirketleri elde ettiği gelire göre vergilendirilmektedir. Eğer kendi işinizi kurmak istiyorsanız şirket sahibi olmalısınız. Her şirketin kendine özgü özelliği bulunur. Limited şirket kurmak kendi içinde bazı avantaj ve dezavantajlara sahiptir.


Limited şirket içerisinde olması gereken zorunlu organlar vardır. Bunlardan ilki genel kuruldur. Genel kurul karar organı olarak işlev görür. Sözleşmelerin değişim kararı, müdür atanması, görevden alınma, ortak çıkarma gibi kararlar genel kurulda alınabilir. Şirket üstünde pay sahibi olanlar işletmenin genel, ekonomik ya da idari durumunu genel kurul toplantılarında görüşür. Genel kurul 3 ayda bir toplanır. Gerekli görüldüğü zaman ya da ihtiyaç anında bu 3 aylık süreyi kısaltabilirsiniz.


Ayrıca limited şirkette yöneticilerin bulunması gerekir. Limited şirketi temsil eden yöneticileri belirlemek zorunludur. Şirket idaresi sorumluluğuna ve temsil yetkisine Genel Kurul tarafından atanan müdür sahiptir. Limited şirketler için müdürün yetki süre kısıtlaması bulunmaz.


Limted şirketlerin kurulmasının bazı avantajları bulunur. Avantajlar yapılacak olan işe göre şirketin sahiplerinin yararına olacaktır. Ancak anonim şirketle kıyaslandığında limited şirket kurmanın artıları daha fazladır. Limited şirketin avantajları şöyle sıralanabilir: • Limited şirketin kurulması için sadece 1 ortak veya tüzel kişi yeterlidir.

 • Sadece bir yönetim kurulu üyesi seçebilirsiniz.

 • Ortaklar hisselerini devrederken değer kaybı yaşamaz.

 • Piyasada en çok tercih edilmekte olan şirket türüdür.

 • Şirketin kurulumunun maliyeti oldukça düşüktür.

 • Çoklu ortak yapısına sahip limited şirketlerde maliyetler paylaşılabilir.

 • Ortak sayılarını zaman geçtikçe artırabilir ve işletmenin büyümesini sağlayabilirsiniz.

 • Üstelik limited şirketler sabit vergi oranı üzerinden vergilendirilir.

 • Eğer şirketiniz limited bir şirket ise sağladığı güvenin yanında prestij de artar.


Limited şirketlerde ödemeler ve giderler farklılıklar gösterir. Gider ve ödemeler şu şekilde sıralanabilir: • Aylık olarak KDV giderleri

 • Çalışanlar için ödenen sigorta primleri

 • Müdürlere o yıl içinde belirlenmiş olan miktarda sigorta primi ödemesi

 • 3 ayda bir stopaj adı altındaki vergilerin ödenmesi

 • Senede bir kez olacak şekilde kurumlar vergisi

 • Senede bir kez meslek odası üyelik aidatı

 • Senede bir kez defterlerin tasdik ücreti

 • Belediyeye ödenecek vergiler

 • Aylık olarak mali müşavirlik ücreti. Limited şirkette çalışan sayısı arttıkça bu ücret de artacaktır.


10.000 TL sermaye ile tek ortak ve tek müdür atayarak bir limited şirket kurulursa 2000 TL de kira olduğunu farz edersek bazı gider kalemleri oluşacaktır. Kuruluş masrafları olarak öncelikle noter maliyetlerini ele alırsak noterde harcanması gereken miktar şu şekilde olacaktır: • Müdür atama amacıyla alınan imza beyannamesi  35 TL

 • Kuruluş için alınan vekalet 80 TL

 • Nüfus cüzdanı örneği her ortağa 3 adet çıkarılır ve 40 TL

 • Ana sözleşmenin onayı 150 TL

 • İmzalar için gerekli olan sirküler 90 TL

 • Ticaret defterinin onayı 150 TL

 • Mali müşavir için vekalet 120 TL

 • Toplamda 655 TL olacak şekilde bir noter masrafı ortaya çıkar.


Vergi dairesi için de masraflar söz konusu olup onları da sıralarsak: • Kira için gereken kefilli damga vergisi 2000 TL olan kira için 45 TL

 • Kira için kefilsiz damga vergisi 2000 TL olan kira bedeli için 272 TL

 • Ayrıca her nüsha için damga vergisi ödemek gerekir


Ticaret odasına sicil kaydı için 1000 TL, gerekli olan faaliyet belgesi için 10 TL ödenir. Toplamda da ticaret odasına 1010 TL ödenir. Mali müşavirlerin şirketlerin kuruluşu için aldığı miktar ortalama 750 TL dolaylarındadır. Matbaaya da ödeme yapmak gerekir. Matbaaya 2 adet şirket kaşesi için 30 TL ve fatura ve irsaliye için 50 TL ödenmelidir.


Eğer limited şirket kurmayı planlıyorsanız, eOfis tarafından sunulan hazır ofis ve yasal adres imkânıyla kolaylıkla düşük maliyetler karşılığında iş yerinizi açabilirsiniz.


Limited Şirketinizi e-Ofis İle Kurun


Limited şirketiniz varsa ya da yakın zamanda kendi limited şirketinizi kurmayı planlıyorsanız eOfis yanınızda! En prestijli plazalarda metro ve metrobüs ile kolaylıkla ulaşım sağlanabilecek lokasyonlarda işletmenizi kurabilirsiniz. eOfis 2010 yılından bu yana girişimciler, serbest meslek çalışanları, kobiler ve firmalara çalışma alanı sunar. Sanal ofis, hazır ofis, coworking ve toplantı salonu hizmeti sağlayan eOfis şirketlere yasal adres verebilir. Bunun yanında eOfis sekreterlik hizmetlerini sağlar ve adresinize gelen postaları alır. Telefonlarınızı da cevaplayan eOfis ile fazla maliyete gerek kalmaz. Hazır ofis ve toplantı salonu hizmetleri alabileceğiniz eOfis’in desteğiyle büyük ofisler tutmanız gerekmez. Eğer limited şirket kurmak istiyorsanız veya bir limited şirketiniz bulunuyorsa eOfis tarafından sunulan avantajlı hizmetlere başvurabilir ve prestijli lokasyonlarda limited şirketinizin ticari faaliyetlerini sürdürebilirsiniz. 

Bu Yazıyı Paylaşın

Teklif Formu
Teklif formunu göndererek; Aydınlatma Beyanı'nı ve
Açık Rıza Onayı'nı kabul etmiş sayılırsınız.
Teklif Al